گروه فقه و حقوق:

مدیر گروه: حجه الاسلام دکتر سید علیرضا حسینی

اعضای گروه:
حجه الاسلام دکتر علی اکبر محمدزاده، حجه الاسلام دکتر حسین عندلیب، حجه الاسلام سید مهدی اکبری، حجه الاسلام دکتر سید علیرضا حسینی، حجه الاسلام دکتر عباسعلی مشکانی سبزواری، حجه الاسلام دکتر محمود شیر افکن، حجه الاسلام دکتر محمدتقی طبرسا

 

گروه اخلاق و عرفان:

مدیر گروه:سرکار خانم محسن زاده

اعضای گروه:
سرکار خانم محسن زاده، سرکار خانم یاسینی نسب

 

گروه ادیان و مذاهب:

مدیر گروه: دکتر سید محمد حسین سادات چاوشیان

اعضای گروه:
دکتر سید محمد حسین سادات چاوشیان، دکتر طاهر امینی گلستانی، حجه الاسلام حمیدرضا مظاهری سیف، حجه الاسلام حسین عرب، سرکار خانم دکتر باقریان، 

بخش ویژه مطالعات هند:

مدیر بخش: سرکار خانم دکتر فرزانه اعظم لطفی(از دانشگاه تهران)

اعضای بخش: 

دکتر راجیش سرکار(از دانشگاه هندوی بنارس)، دکتر سید نقی عباس(از دانشگاه دهلی)، دکتر علی اکبر شاه کشمیری(از دانشگاه دهلی)